Αθλητικό Check Up

Αθλητικό Check Up
 • Γενική αίµατος
 • CPK
 • Χοληστερίνη
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Σίδηρος
 • Φεριτίνη
 • Ηλεκτροκαρδιογράφηµα

Συνολικό κόστος 35€