Λιπιδαιµικός Έλεγχος

Λιπιδαιµικός Έλεγχος
 • Γενική αίµατος
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • T.K.E
 • Ουρία
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • Λιπίδια
 • Αθηρωµατικός δείκτης
 • APO A1
 • APO B
 • LP (A)

Συνολικό κόστος 45€